Jeśli nie masz jeszcze konta
Login (email)       Hasło   

Regulamin Portalu WindNet2

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal internetowy WindNet2 udostępniany jest Użytkownikom przez spółkę 
Power4Power spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytowo-akcyjną 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 10 lok. 11 (00-585 Warszawa) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421445, kapitał zakładowy 50 000,00 zł, NIP 7010343188, REGON 146131341, jako właściciela domeny oraz zarządzającego projektem WindNet2, zwaną dalej Usługodawcą.
 2. Korzystając z portalu internetowego WindNet2, Użytkownik oświadcza i potwierdza,
 że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług i ogólne zasady korzystania z Portalu WindNet2. 
 4. Prezentacja Usług w Portalu WindNet2 nie jest ofertą i oznacza wyłącznie zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników portalu.
 5. Za pośrednictwem Portalu WindNet2 możliwe jest także korzystanie z serwisów internetowych oraz usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie.

II DEFINICJE

O ile dalsze postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, poniższym wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Portalu WindNet2.
 2. Portal WindNet2 – zorganizowana platforma umożliwiająca Użytkownikom zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Projektu WindNet2 oraz świadczenie Usług drogą elektroniczną, udostępnianą przez Usługodawcę poprzez domenę www.windnet.pl.
 3. Projekt WindNet2 – grupa spółek kapitałowych inwestujących w sektorze rozproszonej energetyki wiatrowej obejmująca spółki Wind Holding 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, WindNet2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Jowisz Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Mars Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Neptun Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Saturn Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Uran Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Wenus Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.      
 4. Użytkownik – osoba korzystająca z Usług oferowanych za pośrednictwem portalu internetowego WindNet2.
 5. Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę, w szczególności:
  • Usługi informacyjne – usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych i graficznych dotyczących Projektu WindNet2, jak również usługi polegające na udostępnianiu wspólnikom spółki Wind Holding 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informacji o aktualnej sytuacji spółki oraz spółek od niej zależnych wchodzących w skład grupy kapitałowej WindNet2.   
  • Usługi komunikacyjne – usługi polegające na nadaniu Użytkownikom dedykowanych kont po zakończeniu procedury rejestracyjnej, za pomocą których Użytkownicy mogą komunikować się z Usługodawcą i podmiotami trzecimi świadczącymi za pośrednictwem Portalu WindNet2 swoje usługi, w szczególności poprzez możliwość wymiany informacji i zadawania pytań dotyczących Projektu WindNet2, w tym zasad uczestnictwa.
  • Usługi pośrednictwa sprzedaży usług – usługi świadczone w ramach Portalu WindNet2 zapewniające Użytkownikom możliwość zawierania umów z podmiotami trzecimi.
 6. Klauzula Poufności – zobowiązanie Użytkownika do nieujawniania informacji uzyskanych podczas korzystania z Usług świadczonych poprzez Portal WindNet2, które to informacje stanowią tajemnicę handlową przedsiębiorstwa Usługodawcy jak i spółek od niego zależnych lub z nim powiązanych.
 7. Strefa Inwestora – umożliwia zapoznanie się Użytkowników ze szczegółowymi warunkami Umowy Inwestycyjnej, składanie przez Użytkowników ofert objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Wind Holding 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zawieranie drogą elektroniczną Umów Inwestycyjnych, dokonywanie płatności za zamówione udziały, sprawdzanie statusu swojego zamówienia. Strefa Inwestora umożliwia wspólnikom spółki Wind Holding 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dostęp do informacji o aktualnej sytuacji spółki oraz spółek od niej zależnych wchodzących w skład grupy kapitałowej WindNet2.    
 8. Umowa Inwestycyjna – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a spółką 
Power4Power spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytowo-akcyjną, której przedmiotem jest zobowiązanie się spółki Power 4 Power spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej do utworzenia udziałów w spółce
 Wind Holding 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 9. Regulamin Strefy Inwestora – regulamin określający warunki zawierania Umów Inwestycyjnych i zasady korzystania ze Strefy Inwestora.    

III WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU

Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

 1. hardware,
 2. połączenie z siecią Internet,
 3. przeglądarkę internetową,
 4.  inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.

Usługodawca zastrzega, że w przypadku niektórych Serwisów dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

IV UŻYTKOWNIK PORTALU

 1. Użytkownikiem Portalu WindNet2 może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na mocy ustawy we własnym imieniu może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Do korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę, w szczególności do uzyskania dostępu do Strefy Inwestora konieczna jest rejestracja oraz akceptacja postanowień Regulaminu Strefy Inwestora. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz założyć konto i ustanowić hasło zabezpieczające.
 3. Po weryfikacji danych przedstawionych w formularzu rejestracyjnym, na adres poczty e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, zostanie wysłany link aktywacyjny, którego uruchomienie aktywuje konto Użytkownika. Następnie na podany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego zostanie wysłana wiadomość tekstowa zawierająca kod umożliwiający przejście do kolejnego etapu procesu rejestracji. Po wprowadzeniu kodu następuje ustanowienie indywidualnego hasła i zakończenie procesu rejestracji.

V ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Portal WindNet2 składa się z części publicznej oraz Strefy Inwestora.
 2. Dostęp do części publicznej Portalu jest nieograniczony. Każdorazowe korzystanie ze Strefy Inwestora wymaga zalogowania się poprzez użycie loginu oraz hasła zabezpieczającego.  
 3. Dostęp do Strefy Inwestora jest bezpłatny.
 4. Zalogowanie się do Strefy Inwestora, umożliwia Użytkownikowi składanie ofert nabycia Udziałów w spółce Wind Holding 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a Użytkownikom będących wspólnikami spółki Wind Holding 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dostęp do aktualnej dokumentacji spółki.

VI PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownicy będący konsumentami mogą odstąpić od Umowy Inwestycyjnej bez podawania przyczyny w terminie 10 dni od momentu zawarcia Umowy Inwestycyjnej. Tryb realizacji prawa do odstąpienia reguluje Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
 2. Odstąpienie od Umowy Inwestycyjnej następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail
 z adresu zarejestrowanego w Portalu WindNet2 lub przez przesłanie oświadczenia
 o odstąpieniu listem poleconym. Koszty przesłania korespondencji pokrywa Użytkownik we własnym zakresie.
 3. W razie odstąpienia od Umowy Inwestycyjnej, Umowa jest uważana za niezawartą,
 a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Środki pieniężne wpłacone przez Użytkownika zwracane są w terminie 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy Inwestycyjnej na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana.

VII PRAWA AUTORSKIE

Usługodawca zachowuje wszelkie prawa do znaków towarowych oraz treści publikowanych w Portalu WindNet2, w szczególności do informacji, zdjęć, grafik, układu udostępnianych informacji, baz danych. Zmienianie, powielanie, publikowanie, przesyłanie osobom trzecim lub innego rodzaju używanie treści publikowanych w Portalu WindNet2 bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

VIII DANE OSOBOWE

 1. Korzystanie z Usług oferowanych w Portalu WindNet2, w szczególności ze Strefy Inwestora  jest równoznaczne z przetwarzaniem przez Usługodawcę określonych danych osobowych Użytkownika.  
 2. Administratorem danych osobowych jest spółka Power 4 Power spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie.
 3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania Usług i w zakresie niezbędnym do ich wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

IX POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące Usług oferowanych w portalu WindNet2 można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego na adres Usługodawcy (ul. Bagatela 10 lok. 11, 00-585 Warszawa) lub drogą elektroniczną na adres: reklamacje@power4power.pl.     
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji,
 o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
 3. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie. W przypadku roszczeń zgłaszanych przez Użytkowników niebędących konsumentami, sądem wyłącznie właściwym jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy. 

WindNet 2 jest oficjalną inwestycją
energetyczną spółki Power 4 Power.
Korzystanie w portalu oznacza akceptację Regulaminu
All Rights Reserved 2012-2024