Jeśli nie masz jeszcze konta
Login (email)       Hasło   

Regulamin Strefy Inwestora

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strefy Inwestora, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu Strefy Inwestora. Korzystając w jakikolwiek sposób ze Strefy Inwestora, jego Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, stosuje się postanowienia Regulaminu portalu WindNet.

II ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY INWESTORA

Dostęp do Strefy Inwestora mają tylko zarejestrowani i zalogowani Użytkownicy. Zasady rejestracji i logowania określa Regulamin Portalu WindNet.

III KLAUZULA POUFNOŚCI

1. W związku z udostępnieniem poufnych informacji stanowiących tajemnicę handlową przedsiębiorstwa Usługodawcy jak i spółek od niego zależnych lub z nim powiązanych, w szczególności:

     1.1 przygotowanych lub realizowanych zamierzeń inwestycyjnych,

     1.2 prognozowanych wyników finansowych,

     1.3 modelu oganizacyjno – prawnego, w tym wzorów umów,

     1.4 współpracowników, wykonawców i podwykonawców inwestycji,

traktowanych jako informacje w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), Użytkownik zobowiązuję się do używania otrzymanych informacji  wyłącznie zgodnie z celem ich przekazania i do nie ujawniania ich osobom trzecim, w szczególności do nieujawniania dokumentów, które Usługodawca udostępnił do pobrania w zakładce Strefa Inwestora oraz Strefa Wspólnika, oraz dołożyć najwyższej staranności aby informacje były odpowiednio chronione i udostępniane tylko osobom, które również zobowiązane zostaną do zachowania poufności.

2. Na każde żądanie Usługodawcy, Użytkownik niezwłocznie zwróci albo trwale usunie otrzymane informacje (utrwalone w dowolnej formie). 

3. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o otrzymaniu wezwania uprawnionego organu państwowego czy samorządowego do ujawnienia przekazanych informacji, oraz uzgodnienia zasadności podjęcia prawnie dostępnych kroków w celu odrzucenia, bądź zmniejszenia zakresu takiego żądania.    

4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie jest ograniczone w czasie.  

IV ZASADY SKŁADANIA OFERT NABYCIA UDZIAŁÓW

 1. Użytkownik korzystając ze Strefy Inwestora ma możliwość składania ofert objęcia udziałów w spółce Wind Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwane dalej Udziałami.  
 2. W celu złożenia drogą elektroniczną zamówienia na utworzenie udziałów w spółce Wind Holding, Użytkownik powinien wypełnić Formularz Zamówienia znajdujący się w zakładce Transakcje.  
 3. Wypełniając Formularz Zamówienia, Użytkownik wskazuje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na Udziały, a Kalkulator na podstawie aktualnej wyceny Udziałów dokona wyliczenia liczby Udziałów jakie zostaną utworzone w spółce Wind Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla Użytkownika.
 4. Po wypełnieniu formularza, Użytkownik dokonuje weryfikacji jego treści i potwierdza swój wybór poprzez naciśnięcie przycisku Zamawiam.
 5. Warunkiem złożenia skutecznej oferty objęcia Udziałów w spółce Wind Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest akceptacja przez Użytkownika warunków Umowy Inwestycyjnej.

V WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY INWESTYCYJNEJ

 1. Do zawarcia Umowy Inwestycyjnej dochodzi poprzez złożenie drogą elektroniczną przez Użytkownika oferty objęcia Udziałów i jej przyjęcie przez Usługodawcę.   
 2. Po weryfikacji oferty, Usługodawca niezwłocznie potwierdzi drogą elektroniczną jej przyjęcie. Umowa Inwestycyjna zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika na adres poczty e-mail zarejestrowany w Portalu WindNet potwierdzenia zawarcia Umowy Inwestycyjnej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty w przypadku, gdy liczba zamówień na utworzenie Udziałów przekroczy maksymalną liczbę Udziałów przewidzianą do utworzenia w okresie obowiązywania aktualnej wyceny Udziałów. 

VI DALSZE CZYNNOŚCI PO ZAWARCIU UMOWY

 1. Wraz z wiadomością e-mail potwierdzającą zawarcie Umowy Inwestycyjnej, Użytkownik otrzyma link do systemu płatności, w którym dokona wyboru opcji płatności.
 2. Usługodawca na adres poczty e-mail zarejestrowany w Portalu WindNet wyśle wiadomość informującą o możliwości złożenia przez Użytkownika notarialnego oświadczenia o objęciu nowych Udziałów. Wraz ze wskazaną wiadomością, Użytkownik może dokonać wyboru kancelarii notarialnej z listy dostępnej na stronie, w której złoży oświadczenie o objęciu nowych udziałów oraz podpisze pełnomocnictwo do ustanowienia użytkowania udziałów.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

WindNet jest oficjalną inwestycją
energetyczną spółki Power 4 Power.
Korzystanie w portalu oznacza akceptację Regulaminu
All Rights Reserved 2011-2024